23.4.10

PROHIBIT FIXAR TÍTOLSProhibit fixar publicitat
que prohibeixi la publicació
de fixar publicitat.